សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2021

ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ផ្សព្វផ្សាយលើកទី 1
ប្រភពថវិកា ថវិការដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងដទៃទៀត
ការដេញថ្លៃ ការពិគ្រោះថ្លៃ
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ 27/10/2020
ខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ 10/11/2020
ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ 10/11/2020
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ , កម្ពុជា

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 91