លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១០៦២២ សហវ-អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 15/12/2021 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន សលីដ រ៉ក

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក ៦០
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងដទៃទៀត
ការដេញថ្លៃ ការពិគ្រោះថ្លៃ
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 8