លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១០៥៨៩ សហវ អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 15/12/2021 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 2