លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១០២១៦ សហវ-អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 06/12/2021 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន S.N.K.R.P Co., Ltd.

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា អគ្គិសនីកម្ពុជា
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ប្រភពថវិកា ថវិកាអគ្គិសនីកម្ពុជា
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ព្រះសីហនុ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 2