ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០១១២/០០៤ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1.jpg
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ច្បាប់ កម្ពុជា

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាឱ្យដំណើរការលទ្ធកម្មសាធារណៈសម្រាប់ការទិញ ការសាងសង់ ការជួសជុល ការជួលសេវាកម្ម និងការជួលសេវាទីប្រឹក្សា ប្រព្រឹត្តទៅប្រកដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព ភាពយុត្តិធម៌ ប្រសិទ្ធភាព គុណភាព សមភាព ការសន្សំសំចៃ និងភាពទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងធានាឱ្យបាននូវប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឯកភាពមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 2632