ប្រកាសលេខ ០២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ១៣២៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ១៣២៧ សហវ.ប្រក1.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ប្រកាស កម្ពុជា

ប្រការ៨ ប្រការ៩ និងប្រការ១២ នៃជំពូកទី៣ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ នៃប្រកាសលេខ ១៣២៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកែសម្រួល ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 596