សេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ_1_Page_1.jpg
សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ_1_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សេចក្តីណែនាំ កម្ពុជា

ប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមហាផ្ទៃ លេខ៣២៤ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើត រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់រាធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមធ្វើការណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 467