អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម។

នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណល និង អល_1.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ អនុក្រឹត្យ កម្ពុជា

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 286