សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបុរេលក្ខណសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃ។

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបុរេលក្ខណសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃ_Page_1.jpg
សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបុរេលក្ខណសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃ_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ សេចក្តីណែនាំ កម្ពុជា

សេចក្ដីណែនាំនេះ មានគោលបំណងដើម្បីធានាថាអ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដេញថ្លៃពិតជាមានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ សមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អាចអនុវត្តកិច្ចសន្យាដោយជោគជ័យ។ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារអ្នកម្ចាស់ការឲ្យរួចផុតពីការជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ និងជួយសម្រួលដល់ការវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃព្រមទាំងជួយសន្សំសំចៃសោហ៊ុយចំណាយក្នុងការដេញថ្លៃសម្រាប់អ្នកដេញថ្លៃដែលពុំមានសមត្ថភាពអនុវត្តកិច្ចសន្យា។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 458