របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០២០។

របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២១លើការិយបរិច្ឆេទ២០២០.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ របាយការណ៍ កម្ពុជា

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មនិងអង្គភាពថវិកា។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 133