ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ស្តីពីការ​ចុះឈ្មោះក្នុង​បញ្ជីអ្នកទទួល​ការសាងសង់ ។

ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥_1_Page_1.jpg
ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥_1_Page_2.jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ប្រកាស កម្ពុជា

ដើម្បីមានសិទ្ធិ ចូលរួមធ្វើការដេញថ្លៃ លើរាល់គំរោងការងារសាងសង់សាធារណៈ គ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្តា ក្រសួង ស្ថាប័ន និង ខេត្ត ក្រុង ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមាននីតិសម្បទាត្រឹមត្រូវ ត្រូវតែបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជី អ្នកទទួលការសាងសង់ នៅ នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន និងចំណាត់ថ្នាក់នៃគំរោងដែលក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើបាន ។

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 27