តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ_Page_1.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 499