តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ខេត្ត ជារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ_Page_1.jpg
ខេត្តព្រះសីហនុ_Page_2.jpg
ខេត្តព្រះសីហនុ_Page_3.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 29/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 90