តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ខេត្ត ជារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ_Page_1.jpg
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ_Page_2.jpg
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ_Page_3.jpg
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ_Page_4.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 14/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 581