តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 24/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 58