តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សាលាRULE_Page_1.jpg
សាលាRULE_Page_2.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 24/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 56