តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ អង្គភាពថវិកាថ្នាក់រាជធានី និងអង្គភាពថវិកាថ្នាក់ខេត្ត ចំនួន 25 នៃក្រសួងទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_01.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_02.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_03.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_04.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_05.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_06.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_07.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_08.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_09.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_10.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_11.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_12.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_13.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_14.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_15.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_16.jpg
ក្រសួងទេសចរណ៍ ២៥អថ_Page_17.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 29/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 77