តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ អង្គភាពថវិកាថ្នាក់រាជធានី និងអង្គភាពថវិកាថ្នាក់ខេត្ត ចំនួន 25 នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_01.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_02.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_03.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_04.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_05.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_06.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_07.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_08.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_09.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_10.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_11.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_12.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_13.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_14.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_15.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_16.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_17.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_18.jpg
ក្រសួងសង្គមកិច្ច (អថ)_Page_19.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 29/12/2021