តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ នៃក្រសួងសុខាភិបាល

វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ_Page_1.jpg
វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ_Page_2.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 23/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 592