តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ(សន្តិសុខសាធារណៈ)_Page_1.jpg
ក្រសួងមហាផ្ទៃ(សន្តិសុខសាធារណៈ)_Page_2.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 20/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 69