តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មថ្នាក់ជាតិ ជាក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ក្រសួងវប្បធម៌_Page_1.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌_Page_2.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌_Page_3.jpg
ក្រសួងវប្បធម៌_Page_4.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2021

ចំនួនទាញយក ៖ 8