តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2022 របស់ អង្គភាពថវិកាថ្នាក់រាជធានី និងអង្គភាពថវិកាថ្នាក់ខេត្ត ចំនួន 25 នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_01.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_02.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_03.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_04.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_05.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_06.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_07.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_08.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_09.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_10.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_11.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_12.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_13.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_14.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_15.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_16.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_17.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_18.jpg
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍(២៥អ.ថ)_Page_19.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 31/12/2021