តារាងសរុប ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ 2021 របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ1_Page_1.jpg
រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ1_Page_2.jpg
រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ1_Page_3.jpg
រដ្ឋករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ1_Page_4.jpg
ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
ប្រភពថវិកា ថវិការដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ 17/11/2020

ចំនួនទាញយក ៖ 73