អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ​ ​​លើ​​ការ​ងារ​​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្មសំណង់ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សាដែលអនុវត្តដោយក្រសួង​ ស្ថាប័ន សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាព​រដ្ឋ​ដទៃទៀត។ ​

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ​ មានភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម៖

 • ណែនាំ​អង្គភាព​លទ្ធ​កម្ម​នៃ​ក្រសួង ស្ថាប័ន សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល អង្គភាព​រដ្ឋ​ដទៃទៀត និង​ដៃគូឯកជន​សាធារណៈ ឱ្យ​អនុវត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​វិធាន​និង​បទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន​ពាក់​ព័ន្ធ​​​​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ
 • ពិនិត្យនិង​​ផ្ទៀងផ្ទាត់​គម្រោង​លទ្ធ​កម្ម​ដែលស្នើសុំ​អនុវត្ត​ជាមួយ​នឹង​ផែនការ​លទ្ធ​កម្ម​ប្រចាំឆ្នាំ
 • ពិនិត្យ​និង​លើក​យោបល់លើ​​​ឯកសារដេញថ្លៃ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មសំណង់​ សេវាកម្ម និង​សេវាទីប្រឹក្សា
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់លើសំណើ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​សុំគោលការណ៍អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ និងនីតិវិធីលទ្ធកម្ម សំ​ណ​ង់​ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា​ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ចូលរួម​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​បើកសំណើ​ដេញថ្លៃ​និង​ការចរចាថ្លៃ​ចំពោះ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មសំណង់ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទី​​​ប្រឹក្សា
 • ត្រួតពិនិត្យ​និង​វាយតម្លៃ​បច្ចេកទេស លើរាល់សំណើ​សុំប្រគល់​កិច្ចសន្យា​សំណង់ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា​ដែលត្រូវ​ពិនិត្យ​និង​សម្រេច​ដោយក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ត្រួតពិនិត្យ​រាល់កិច្ច​លទ្ធ​កម្មសំណង់​ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សាក្រោម​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយដៃគូ​អភិវឌ្ឍ ដែលអនុវត្ត​ដោយក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ និងអង្គភាព​រដ្ឋ​ដទៃ ទៀត ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​​​ពុំបានកំណត់​អំពី​​​​​​គោលការណ៍​ណែនាំ​និងនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ដោយឡែកណាមួយផ្សេងទៀត
 • ចូលរួមត្រួតពិនិត្យ​ការប្រគល់​ទទួលសំណង់ សេវាកម្ម និងសេវាទីប្រឹក្សា
 • ចាត់ចែងបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្មសំណង់ សេវាកម្ម ​និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា​របស់​ក្រសួង ស្ថាប័ន សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះសា្ថនសាធារណៈរដ្ឋបាល និងអង្គភាព​រដ្ឋដទៃទៀត ប្រចាំខែ ត្រី​មាស​ ឆមាស និងឆ្នាំ​​ បញ្ជូនទៅ​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល បុគ្គលិក​ និងផែនការ
 • ធ្វើ​របាយការណ៍សកម្មភាពការងារ​របស់​នាយកដ្ឋាន​សំណង់​និងសេវា​ ប្រចាំខែ ត្រីមាស​ ឆមាស​ និង​ឆ្នាំ​ ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • បំពេញ​ភារកិច្ច​ផ្សេង​ទៀត​តាម​ការចាត់តាំងរបស់​​អគ្គ​នាយកនៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្ម​សាធា​រណៈ។

អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ​ មាន​នាយកដ្ឋានក្រោម​ឱវាទចំនួន​ ៤ ដូចខាងក្រោម​៖

 • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មទំនិញ
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសំណង់ និងសេវា
 • នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយវិវាទ