តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ អ.ថ ទាំង ២៥_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន25

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តព្រៃវែង_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តព្រះវិហារ_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុ_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តរតនគិរី_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តសៀមរាប_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តស្ទឹងត្រែង_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តប៉ៃលិន_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់_Page_1.jpg

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020 របស់ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ​និងអង្គភាពថវិការរាជធានី-ខេត្ត

 • ប្រភេទផែនការលទ្ធកម្ម ៖ ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ
 • ឆ្នាំផែនការលទ្ធកម្ម ៖ 2020