សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 08/09/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 07/10/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 07/10/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើកទី 2 ស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 31/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 14/09/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 14/09/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 2 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • 1- សំណង់
  • 2- សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 25/08/2022
  • 2- 25/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 28/09/2022
  • 2- 28/09/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • 1- 28/09/2022
  • 2- 28/09/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 23/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 29/09/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 29/09/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 06/09/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 06/09/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 29/07/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 29/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 29/08/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 28/07/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 26/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 26/08/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 27/07/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 25/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 25/08/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 22/07/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 22/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 22/08/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋបាលខេត្តកំពត សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សំណង់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 19/07/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 19/08/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 19/08/2022