នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ បំពេញមុខងារ​​ជាសេនាធិការ​ឱ្យ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្ម​សាធា​រ​ណៈ លើការងារ​គ្រប់គ្រង​លទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ សេវាកម្ម​ និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា​ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ។

នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ មានភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម៖

 • ណែនាំ​អង្គភាព​លទ្ធ​កម្មនៃ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឱ្យ​អនុវត្តត្រឹមត្រូវ​តាម​វិធាន​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ជាធរមាន​ពាក់​ព័ន្ធ​​​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ
 • ពិនិត្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មដែលស្នើសុំ​អនុវត្ត​ជាមួយ​នឹង​ផែនការ​លទ្ធ​កម្មប្រចាំឆ្នាំ
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់លើឯកសារ​ដេញថ្លៃ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ​ សំណង់ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់​លើ​សំណើ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសុំគោលការណ៍​អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ និង​នីតិវិធី​លទ្ធ​កម្មទំនិញ សំណ​ង់​ សេវាកម្ម និង​សេវាទីប្រឹក្សា ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ចូលរួម​ត្រួតពិនិត្យ​ការបើកសំណើ​ដេញថ្លៃ​និង​ការ​ចរចាថ្លៃ​ចំពោះ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្ម​ទំនិញ​ សំណង់ សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា
 • ត្រួត​ពិនិត្យនិង​វាយតម្លៃ​បច្ចេកទេស​ លើ​រាល់សំណើ​សុំប្រគល់កិច្ចសន្យា​លទ្ធ​កម្ម ដែលត្រូវ​ពិនិត្យ​និង​សម្រេច​ដោយក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ត្រួតពិនិត្យ​រាល់កិច្ច​លទ្ធ​កម្មទំនិញ សំណង់ សេវាកម្ម​ និង​សេវា​ទីប្រឹក្សា​​ក្រោម​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយដៃគូ​អភិវឌ្ឍ ដែលអនុវត្ត​ដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​​​ពុំបានកំណត់​អំពី​​​​​​គោលការណ៍​ណែនាំ​និងនីតិវិធី​លទ្ធកម្មដោយឡែកណាមួយផ្សេងទៀត
 • ចូលរួម​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រគល់​ទទួលទំនិញ សំណង់ សេវាកម្ម និងសេវាទីប្រឹក្សា
 • សម្របសម្រួល​ជាមួយ​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ​លើការងារ​គ្រប់គ្រង​លទ្ធកម្មសាធារណៈ​នៅរដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ
 • សម្របសម្រួល​ជាមួយ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួង​មហាផ្ទៃ​លើការងារ​គ្រប់គ្រង​លទ្ធកម្មសាធារណៈ​នៅរដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់
 • ចាត់ចែង​​បូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្មទំនិញ សំណង់​សេវាកម្ម និង​សេវា​ទីប្រឹក្សារបស់​រដ្ឋបាលថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ប្រចាំ​ខែ​ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ​ បញ្ជូន​ទៅ​នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ
 • ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងាររបស់​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​លទ្ធ​កម្មរដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រចាំ​ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ​ ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • បំពេញភារកិច្ច​ផ្សេងទៀត​តាមការ​ចាត់តាំង​របស់​​អគ្គនាយកនៃអគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ។

នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ មាន​ការិយាល័យ​ក្រោម​ឱវាទចំនួន​ ៤ ដូចខាងក្រោម​៖

 • ការិយាល័យ​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ទី១
 • ការិយាល័យ​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ទី២
 • ការិយាល័យ​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ទី៣
 • ការិយាល័យ​លទ្ធ​កម្ម​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ទី៤