ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣_Page_01.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 27/03/2024
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
ព្រឹត្តបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 16/06/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
Procurement_Statistic_Bulletin_2021 as of 26DEC2022_Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២១។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 30/12/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២១លើការិយបរិច្ឆេទ២០២០.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០២០។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 23/09/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០_រូបភាព.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 30/12/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០_លើការិយបរិច្ឆេទ២០១៩ Cover.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០១៩។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 16/11/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា
Procurement Statistic 2019 Publishing Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩។

 • ប្រភេទឯកសារផ្សេងៗ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឯកសារផ្សេងៗ ៖ 01/07/2020
 • ទីកន្លែងធ្វើឯកសារផ្សេងៗ ៖ កម្ពុជា