សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបុរេលក្ខណសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃ_Page_1.jpg

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបុរេលក្ខណសម្បត្តិអ្នកដេញថ្លៃ។

  • ប្រភេទសេចក្តីណែនាំ ៖ សេចក្តីណែនាំ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំសេចក្តីណែនាំ ៖ 31/05/2019
  • ទីកន្លែងធ្វើសេចក្តីណែនាំ ៖ កម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់_Page_1.jpg

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចំណាត់ប្រភេទ និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកទទួលការសាងសង់។

  • ប្រភេទសេចក្តីណែនាំ ៖ សេចក្តីណែនាំ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំសេចក្តីណែនាំ ៖ 12/12/2017
  • ទីកន្លែងធ្វើសេចក្តីណែនាំ ៖ កម្ពុជា
សេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ_1_Page_1.jpg

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងនិតិវិធីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។

  • ប្រភេទសេចក្តីណែនាំ ៖ សេចក្តីណែនាំ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំសេចក្តីណែនាំ ៖ 28/01/2014
  • ទីកន្លែងធ្វើសេចក្តីណែនាំ ៖ កម្ពុជា