សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ក្រសួងការពារជាតិ​ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 06/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 23/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 23/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 01/11/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 01/11/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 5 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • 1- ទំនិញ
  • 2- ទំនិញ
  • 3- ទំនិញ
  • 4- ទំនិញ
  • 5- ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 27/09/2023
  • 2- 27/09/2023
  • 3- 27/09/2023
  • 4- 27/09/2023
  • 5- 27/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 27/10/2023
  • 2- 27/10/2023
  • 3- 27/10/2023
  • 4- 27/10/2023
  • 5- 27/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • 1- 27/10/2023
  • 2- 27/10/2023
  • 3- 27/10/2023
  • 4- 27/10/2023
  • 5- 27/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 22/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 25/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 25/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 4 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • 1- ទំនិញ
  • 2- ទំនិញ
  • 3- ទំនិញ
  • 4- ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 21/09/2023
  • 2- 21/09/2023
  • 3- 21/09/2023
  • 4- 21/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 25/10/2023
  • 2- 25/10/2023
  • 3- 25/10/2023
  • 4- 25/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • 1- 25/10/2023
  • 2- 25/10/2023
  • 3- 25/10/2023
  • 4- 25/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 19/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 20/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 20/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 4 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • 1- ទំនិញ
  • 2- ទំនិញ
  • 3- ទំនិញ
  • 4- ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 19/09/2023
  • 2- 19/09/2023
  • 3- 19/09/2023
  • 4- 19/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 25/10/2023
  • 2- 25/10/2023
  • 3- 25/10/2023
  • 4- 25/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • 1- 25/10/2023
  • 2- 25/10/2023
  • 3- 25/10/2023
  • 4- 25/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 11/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 11/10/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/09/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 11/10/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 11/10/2023