សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 28/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 28/04/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 28/04/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 10/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 12/04/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 12/04/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 04/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 04/04/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 04/04/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 21/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 21/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 21/03/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 21/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 21/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 21/03/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 17/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 17/03/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 17/03/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 26/01/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 24/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 24/02/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 20/01/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 22/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 22/02/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 12/01/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 17/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 17/02/2022

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2022

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 12/01/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 17/02/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 17/02/2022