សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពនិងចែកផ្សាយ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 13/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 13/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 13/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 04/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 02/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 04/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 02/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 03/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 03/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 02/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 08/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 08/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 02/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 08/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 08/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 2 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • 1- ទំនិញ
  • 2- ទំនិញ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 28/12/2022
  • 2- 28/12/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • 1- 02/02/2023
  • 2- 02/02/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • 1- 02/02/2023
  • 2- 02/02/2023

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តសៀមរាប សម្រាប់ឆ្នាំ 2023

 • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • - សេវាកម្ម
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - 20/12/2022
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 20/01/2023
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ៖
  • - 20/01/2023