សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឱ្យដេញ ទទួលការសាងសង់ ជូន អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចំនួន1មុខសញ្ញា សម្រាប់ឆ្នាំ 2020

 • ផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៖ 1
 • វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ ៖
  • - ការដេញថ្លៃមានកម្រិត
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - មុខសញ្ញាទី1 06/08/2020
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 07/09/2020

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឱ្យដេញ ទទួលការសាងសង់ ជូន អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន1មុខសញ្ញា សម្រាប់ឆ្នាំ 2020

 • ផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៖ 1
 • វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ ៖
  • - ការដេញថ្លៃមានកម្រិត
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ ៖
  • - មុខសញ្ញាទី1 05/03/2020
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ ៖
  • - 03/04/2020