នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ ​ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ លើ​ការងារ​​គ្រប់គ្រង​​លទ្ធកម្ម​ទំនិញដែលអនុវត្តដោយ​ក្រសួង ស្ថាប័ន សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ​រដ្ឋបាល​ និងអង្គភាពរដ្ឋ​ដទៃទៀត​។

នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ ​ មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

 • ណែនាំអង្គភាព​លទ្ធ​កម្មនៃក្រសួង ស្ថាប័ន សហគ្រាសសាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ អង្គភាព​រដ្ឋ​ដទៃ ទៀត​ និង​ដៃគូឯកជនសាធារណៈ ឱ្យ​អនុវត្ត​ត្រឹមត្រូវ​តាម​វិធាន​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់​ព័ន្ធ​​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ ​ជា​ធរមាន​​
 • ពិនិត្យនិង​​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​គម្រោង​លទ្ធកម្មដែលស្នើសុំ​អនុវត្ត​ជាមួយនឹង​ផែនការ​លទ្ធ​កម្មប្រចាំឆ្នាំ
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់លើឯកសារ​ដេញថ្លៃ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់លើ​សំណើ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​សុំគោលការណ៍អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ និង​នីតិវិធី​លទ្ធ​កម្មទំនិញ ជូន​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ
 • ចូលរួម​ត្រួតពិនិត្យ​ការបើកសំណើដេញថ្លៃនិង​ការចរចាថ្លៃ​គម្រោង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ
 • ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​វាយតម្លៃ​បច្ចេកទេស​ លើរាល់សំណើ​សុំប្រគល់​កិច្ចសន្យា​ទំនិញដែលត្រូវ​ពិនិត្យ​និង​សម្រេច​ដោយ​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ត្រួតពិនិត្យ​រាល់កិច្ច​លទ្ធ​កម្មទំនិញ​ក្រោម​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​ដោយដៃគូ​អភិវឌ្ឍ ដែលអនុវត្ត​ដោយក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ និងអង្គភាព​រដ្ឋ​ដទៃទៀត ក្នុងករណីដែលកិច្ច ព្រមព្រៀង​ហិរញ្ញប្បទាន​​​ពុំបានកំណត់​អំពី​​​​​​គោលការណ៍​ណែនាំ​និងនីតិវិធី​លទ្ធកម្មដោយឡែកណាមួយផ្សេងទៀត
 • ចូលរួម​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រគល់ទទួលទំនិញ
 • ចាត់ចែងបូកសរុបរបាយការណ៍អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម​ទំនិញ​របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន ​សហគ្រាស​សាធារណៈ គ្រឹះស្ថាន សាធា​រណៈ​រដ្ឋបាល ​និងអង្គភាព​រដ្ឋដទៃទៀត ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ​ បញ្ជូនទៅ​នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និងផែនការ
 • ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារ​របស់​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្ម​ទំនិញ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង​ឆ្នាំ ដាក់​​ជូន​​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • បំពេញ​ភារកិច្ច​ផ្សេង​ទៀត​តាមការ​ចាត់តាំង​របស់​​អគ្គនាយកនៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសា​ធារណៈ។​

នាយកដ្ឋាន​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធ​កម្មទំនិញ ​ មាន​ការិយាល័យក្រោម​ឱវាទចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖

 • ការិយាល័យលទ្ធ​កម្មទំនិញទី១
 • ការិយាល័យលទ្ធ​កម្មទំនិញទី២
 • ការិយាល័យលទ្ធ​កម្មទំនិញទី៣
 • ការិយាល័យលទ្ធ​កម្មទំនិញទី៣