លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៩៥៤ សហវ អលសា សហវ-អលសា ចុះថ្ងៃទី 21/03/2019 ដើម្បីផ្តល់កិច្ចសន្យាជូនក្រុមហ៊ុន នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ

  • ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ៖ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
  • ឆ្នាំលទ្ធកម្ម ៖ 2019
  • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • ផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៖ 0

លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៩៥៣ សហវ អលសា សហវ-អលសា ចុះថ្ងៃទី 21/03/2019 ដើម្បីផ្តល់កិច្ចសន្យាជូនក្រុមហ៊ុន នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ

  • ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ៖ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
  • ឆ្នាំលទ្ធកម្ម ៖ 2019
  • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖
  • ផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៖ 0