នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ដោះស្រាយវិវាទ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការ​ឱ្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ លើការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​​​និង​ដោះស្រាយវិវាទពាក់​ព័ន្ធ​លទ្ធកម្មសាធារណៈ។

នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ដោះស្រាយវិវាទ​ មានភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំ​ផែនការត្រួតពិនិត្យ​កិច្ចលទ្ធកម្ម​ប្រចាំឆ្នាំ​ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ ពិនិត្យ​ និង​សម្រេច​
 • ត្រួតពិនិត្យ​លើរាល់កិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលបានអនុវត្ត​រួច​និងស្ថិតក្រោមសិទ្ធ​សម្រេច​​របស់​ស្ថាប័នអនុវត្ត​លទ្ធកម្ម
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង​លើនាយកដ្ឋាន​ក្រោម​ឱវាទ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈតាមការចាំបាច់
 • ធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ​កិច្ច​លទ្ធកម្ម​នៅរៀងរាល់ពេល​នៃ​ការចុះត្រួតពិនិត្យ​កិច្ច​លទ្ធកម្ម និង​របាយការណ៍​អំពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ​កិច្ចលទ្ធកម្ម​ប្រចាំឆ្នាំ ដាក់ជូន​អគ្គនាយកនៃអគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្ម​ សាធារណៈ
 • ទទួលពាក្យបណ្ដឹង​តវ៉ាលទ្ធកម្ម
 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ​​លើកិច្ចលទ្ធកម្ម​ដែល​មានទំនាស់
 • ធ្វើរបាយការណ៍​អំពី​លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ​លើកិច្ច​លទ្ធកម្ម​ដែលមានទំនាស់ ជូន​អគ្គនាយកនៃ​អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ
 • សហការជាមួយ​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​លើការងារ​ដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​និង​វិវាទលទ្ធកម្ម
 • សម្របសម្រួល​ជាមួយ​នាយកដ្ឋាន បុគ្គលិក និង​ផែនការ នៃអគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ​ ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​​លទ្ធផលនៃការដោះស្រាយ​បណ្ដឹង​តវ៉ានិងវិវាទលទ្ធកម្មតាមរយៈគេហទំព័រ​លទ្ធកម្មសាធារណៈ
 • ធ្វើរបាយការណ៍​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ដោះស្រាយ​វិវាទ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង​ឆ្នាំ​ ដាក់ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្មសាធារណៈ
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀត​តាមការ​ចាត់តាំង​របស់​​អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធកម្ម​សា​ធា​រ​ណៈ​។

នាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​និង​ដោះស្រាយវិវាទ​ មាន​ការិយាល័យ​ក្រោម​ឱវាទចំនួន​ ៤ ដូចខាងក្រោម​៖

 • ការិយាល័យ​ត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
 • ការិយាល័យ​ត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
 • ការិយាល័យ​ត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មរអង្គភាពស្វ័យ័ត
 • ការិយាល័យ​អធិការកិច្ចនិងដោះស្រាយវិវាទលទ្ធកម្ម