ប្រកាសលេខ_៨៣៣_សហវ_ប្រក_អលសា_ចុះថ្ងៃទី១០_វិច្ឆិកា_២០២៣_ស្ដីពីការ_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៨៣៣ សហវ.ប្រក.អលសា. ស្តីពីការកំណត់កម្រិតទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 10/11/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសលេខ_៨៣២_សហវ_ប្រក_អលសា_ចុះថ្ងៃទី១០_វិច្ឆិកា_២០២៣_ស្ដីពីការ_Page_01.jpg

ប្រកាសលេខ ៨៣២ សហវ.ប្រក.អលសា. ស្តីពីការបង្កើនកម្រិតទឹកប្រាក់សិទ្ធិសម្រេចក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 10/11/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសលេខ_៨៣១_សហវ_ប្រក_អលសា_ចុះថ្ងៃទី១០_វិច្ឆិកា_២០២៣_ស្ដីពីការ_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៨៣១ សហវ.ប្រក.អលសា. ស្តីពីការពិនិត្យនិងអនុម័តផែនការលទ្ធកម្ម របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី ខេត្ត និងរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 10/11/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២២លើការិយបរិច្ឆេទ២០២១_Page_01.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ របស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពថវិកា ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ លើការិយបរិច្ឆេទ ២០២១។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 18/07/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ព្រឹត្តបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២២។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 16/06/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ ២០២៣ (1).jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០៥២៣/០០៥ ចុះថ្ងៃអង្គារ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចាស័ក ព.ស.២៥៦៧ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 16/05/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
006_Instruc_PR_MEF&MOI_25DEF_20230322.jpg

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ លើលិខិតលេខ ០០៦ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សេចក្តីណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 22/03/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
Procurement_Statistic_Bulletin_2021 as of 26DEC2022_Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២១។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 30/12/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២១លើការិយបរិច្ឆេទ២០២០.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០២០។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 23/09/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា