ច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ ២០២៣ (1).jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០៥២៣/០០៥ ចុះថ្ងៃអង្គារ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចាស័ក ព.ស.២៥៦៧ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 16/05/2023
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
Procurement_Statistic_Bulletin_2021 as of 26DEC2022_Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២១។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 30/12/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២១លើការិយបរិច្ឆេទ២០២០.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០២០។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 23/09/2022
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០_រូបភាព.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០២០។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 30/12/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២_Page_01.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/១២២១/០២០ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២០។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 15/12/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២_Page_01.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/១២២១/០១៩ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 15/12/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន_Page_01.jpg

ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១២១/០១៨ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ច្បាប់
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 18/11/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០_លើការិយបរិច្ឆេទ២០១៩ Cover.jpg

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយលើការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ការិយបរិច្ឆេទ២០១៩។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ របាយការណ៍
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 16/11/2021
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
Procurement Statistic 2019 Publishing Pic_Page_1.jpg

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 01/07/2020
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

 • ប្រភេទច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ 17/07/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ៖ កម្ពុជា