អនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹង និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាលទ្ធកម្ម។

  • ប្រភេទអនុក្រឹត្យ ៖ អនុក្រឹត្យ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំអនុក្រឹត្យ ៖ 21/02/2018
  • ទីកន្លែងធ្វើអនុក្រឹត្យ ៖ កម្ពុជា
នីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណល និង អល_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្ម។

  • ប្រភេទអនុក្រឹត្យ ៖ អនុក្រឹត្យ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំអនុក្រឹត្យ ៖ 23/02/2015
  • ទីកន្លែងធ្វើអនុក្រឹត្យ ៖ កម្ពុជា
អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥​ ស្តី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ_1.jpg

អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥ អនក្រ.បក​ ស្តី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ។

  • ប្រភេទអនុក្រឹត្យ ៖ អនុក្រឹត្យ
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំអនុក្រឹត្យ ៖ 18/10/2006
  • ទីកន្លែងធ្វើអនុក្រឹត្យ ៖ កម្ពុជា