នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និ​ង​ផែនការ​ បំពេញ​មុខងារ​ជាសេនាធិការ​ឱ្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ លើ​ការងាររៀបចំ​គោលនយោបាយ និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​លទ្ធកម្មសាធារណៈ ការងាររដ្ឋបាល បុគ្គលិក បញ្ជិកា​អ្នក​​ដេញថ្លៃ ផែនការលទ្ធកម្ម​ និង​ការងារគ្រប់​គ្រង​កិច្ចសន្យា​លទ្ធកម្ម។

នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និ​ង​ផែនការ​ មានភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម៖

 • រៀបចំ​ អនុវត្ត និង​តាមដាន​ការអនុវត្ត​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​
 • គ្រប់​គ្រង​ ចរាចរ​ តម្កល់ និង​ថែរក្សា​ឯកសាររដ្ឋបាល
 • គ្រប់​គ្រង​លិខិត​បេសកកម្ម​ និងលិខិតចេញ ចូល
 • លើកសំណើសុំ គ្រប់គ្រង និង​បែងចែក​សម្ភារៈ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • គ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • គ្រប់​គ្រង​ការងារ​សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • គ្រប់​គ្រង​មន្ត្រីរាជការនៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ធ្វើផែន​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រីក្របខណ្ឌ និង​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា
 • លើកយោបល់លើសំណើ​សុំចុះ​បញ្ជី​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ
 • លើកយោបល់​អំពី​ការ​ចុះបញ្ជី​ខ្មៅ​និង​ការ​ជម្រះចេញពី​បញ្ជី​ខ្មៅ​អ្នក​ដេញថ្លៃ
 • ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​បញ្ជី​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​និង​បញ្ជី​ខ្មៅ​អ្នក​ដេញថ្លៃ
 • សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​តម្រូវការ​និង​ការ​វិវឌ្ឍរបស់​ប្រទេស​ជាតិ ​និយាម​ និង​នីតិវិធី​ល្អៗ​របស់​អន្តរជាតិ សម្រាប់​រៀបចំ​កែលម្អ និង​បំពេញ​បន្ថែម​លើ​គោលនយោបាយ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ និង​លិខិត​បទដ្ឋានគតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លទ្ធកម្មសាធារណៈដទៃទៀត​
 • រៀបចំ​គោលនយោបាយ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • រៀបចំ​សារាចរ​សម្រាប់​ណែនាំ​​​ការ​អនុវត្ត​កិច្ច​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • រៀបចំ បង្កើត​ និង​កែសម្រួល​លិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តពាក់​ព័ន្ធ​​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ផ្ដល់​ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដល់​មន្ត្រី​អង្គភាព​លទ្ធ​កម្មនៃស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម​អំពី​របៀប​រៀបចំផែន​ការ​លទ្ធ​កម្ម​ ប្រចាំឆ្នាំ
 • ពិនិត្យ​និង​លើកយោបល់លើតារាង​ផែនការ​លទ្ធ​កម្មរបស់​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម
 • ពិនិត្យ​ វាយតម្លៃ និង​បូកសរុបរបាយការណ៍នៃការអនុវត្ត​ផែនការ​លទ្ធ​កម្មប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង​ឆ្នាំ​ ដាក់​ជូន​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ពិនិត្យ​និង​វិភាគ​លើ​ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធ​សម្រាប់​ជាមូលដ្ឋាន​លើ​ការ​បង្កើន ឬបន្ថយ​កម្រិត​ទឹកប្រាក់សិទ្ធិ​សម្រេច​របស់​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម
 • ចាត់​ចែង​បង្ហោះលិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់​ព័ន្ធ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ និង​ឯកសារលទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈដទៃទៀត ព្រមទាំង​ទិន្នន័យ​នៃ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ នៅក្នុង​គេហទំព័រ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ផ្ដល់​ការ​​ប្រឹក្សាបច្ចេកទេស​ដល់​មន្ត្រី​អង្គភាព​លទ្ធ​កម្ម​នៃ​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម និង​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀ​ត​អំពី​របៀបបញ្ចូល​​ឯកសារ​និង​ទិន្នន័យ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈនៅក្នុង​គេហទំព័រលទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • ផ្ដល់​ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេស​​ដល់មន្ត្រីអង្គភាព​លទ្ធ​កម្មនៃ​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការអនុវត្ត​កិច្ចសន្យា
 • ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​តាមដាន​ការអនុវត្ត​កិច្ចសន្យា​លទ្ធកម្មរបស់​គ្រប់​ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធ​កម្ម
 • ស្រាវជ្រាវ​តម្លៃ​និង​បង្កើត​តារាង​ស្ដីពី​ទិន្នន័យ​តម្លៃ​នៃសមាសធាតុ​លទ្ធ​កម្ម
 • រៀបចំ​បង្កើត​ គ្រប់​គ្រង​ និង​ថែរក្សា​ទិន្នន័យ​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈតាម​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា
 • បណ្ដុះបណ្ដាល​មន្ត្រី​លទ្ធ​កម្ម មន្ត្រី​ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀត​ អំពី​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​និង​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃច្បាប់ស្ដីពី​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ និង​លិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​ជាធរមាន​ដទៃទៀត
 • ធ្វើ​របាយការណ៍​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និង​ផែនការ​ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និង​ឆ្នាំ​ដាក់​ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្មសាធារណៈ
 • បំពេញ​ភារកិច្ច​ផ្សេង​ទៀត​​​ តាម​ការចាត់តាំង​ពីអគ្គនាយកនៃអគ្គ​នាយកដ្ឋាន​លទ្ធ​កម្ម​សា​ធា​រ​ណៈ​។​​

នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល បុគ្គលិក និ​ង​ផែនការ​ មាន​ការិយាល័យ​ក្រោម​ឱវាទចំនួន​ ៥ ដូចខាងក្រោម​៖

 • ការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក ​និង​បណ្ដុះបណ្ដាល
 • ការិយាល័យ​គ្រប់​គ្រង​បញ្ជី​អ្នក​ដេញថ្លៃ
 • ការិយាល័យផែនការនិងស្ថិតិ​
 • ការិយាល័យបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​
 • ការិយាល័យ​គ្រប់​គ្រង​កិច្ចសន្យា។