ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២_Page_01.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/១២២១/០១៩ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២។

  • ប្រភេទច្បាប់ ៖ ច្បាប់
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ ៖ 15/12/2021
  • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន_Page_01.jpg

ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១២១/០១៨ ប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន

  • ប្រភេទច្បាប់ ៖ ច្បាប់
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ ៖ 18/11/2021
  • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ ៖ កម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០១១២/០០៤ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

  • ប្រភេទច្បាប់ ៖ ច្បាប់
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ ៖ 14/01/2012
  • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ ៖ កម្ពុជា