ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1.jpg

ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០១១២/០០៤ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​ ។

  • ប្រភេទច្បាប់ ៖ ច្បាប់
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំច្បាប់ ៖ 14/01/2012
  • ទីកន្លែងធ្វើច្បាប់ ៖ កម្ពុជា