ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ1_Page_1.jpg

ប្រកាស លេខ ៩៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិង ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៦សហវ. ប្រកស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិងប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់ទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្ម_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៨៦៦ សហវ. ប្រក ស្តីពីការកំណត់ទឹកប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តវិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្ម ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 26/12/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា