ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៣៦៣ សហវ-លស-ប្រក ស្តីពីការ​ចុះឈ្មោះក្នុង​បញ្ជីអ្នកទទួល​ការសាងសង់ ។

  • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 14/11/1995
  • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា