ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់កំរិតទឹកប្រាក់សិទ្ធិសម្រេចក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ០១០ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់កំរិតទឹកប្រាក់សិទ្ធិសម្រេចក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 14/01/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីនៃការជម្រុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៦១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការជម្រុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 24/12/2018
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ_1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ១៦១៣ សហវ.ប្រក ស្ដីពីប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 24/12/2018
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ1_Page_1.jpg

ប្រកាស លេខ ៩៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើសៀវភៅណែនាំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យកិច្ចលទ្ធកម្មតាមក្រោយ។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម1_Page_1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៧ សហវ.ប្រក ស្ដីពីក្រមសីលធ៌មលទ្ធកម្ម។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា
ប្រកាសស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិង ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា1.jpg

ប្រកាសលេខ ៩៨៦សហវ. ប្រកស្ដីពីប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃនិងប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។

 • ប្រភេទប្រកាស ៖ ប្រកាស
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាស ៖ 31/08/2016
 • ទីកន្លែងធ្វើប្រកាស ៖ កម្ពុជា