សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

 • ប្រភេទសារាចរណែនាំ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំសារាចរណែនាំ ៖ 17/07/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើសារាចរណែនាំ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការកក់ប្រាក់ធានាការដេញថ្លៃ និងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទសារាចរណែនាំ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំសារាចរណែនាំ ៖ 05/03/2019
 • ទីកន្លែងធ្វើសារាចរណែនាំ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០២ សហវ.អលសា ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទសារាចរណែនាំ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំសារាចរណែនាំ ៖ 14/01/2014
 • ទីកន្លែងធ្វើសារាចរណែនាំ ៖ កម្ពុជា
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ_Page_1.jpg

សារាចរណែនាំលេខ ០០១ សហវ.សរណ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

 • ប្រភេទសារាចរណែនាំ ៖ សារាចរណែនាំ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំសារាចរណែនាំ ៖ 23/02/2012
 • ទីកន្លែងធ្វើសារាចរណែនាំ ៖ កម្ពុជា