សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃចំនួន 1 មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម ជូន រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ 2021

ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ផ្សព្វផ្សាយលើកទី 1
ប្រភពថវិកា ថវិការដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្រ្តលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ 05/03/2021
ខែឆ្នាំឈប់ទទួលពាក្យ 23/03/2021
ថ្ងៃខែឆ្នាំបើកឯកសារដេញថ្លៃ 23/03/2021
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ , កម្ពុជា

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 81