លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១១៨០៧ សហវ.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 09/12/2022 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន នាយកដ្ឋានគ្រឿងចក្រនិងស្ថាបនាផ្លូវ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2022
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង កណ្តាល ព្រៃវែង កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 16