លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១២០៧៦ សហវ.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 15/12/2022 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន ប្រូហ្រ្គេស ប្រូដាក់ (ខេមបូឌា)

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2022
ប្រភពថវិកា ថវិការដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 62