លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៣០២៩ សហវ.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 19/12/2022 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន CAMKO MOTOR CAMPANY Ltd

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2022
ប្រភពថវិកា ថវិការដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 14