លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១១៦១៣ សហវ.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 05/12/2022 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន ឧបធីតេជ ឯ.ក

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2022
ប្រភពថវិកា ថវិកាធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា
មាតិកាថវិកា
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 13