លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ២៩២៣.សហវ.លស.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 22/03/2023 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន SUN Alliance Co., Ltd

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា សហគ្រាសគ្រប់គ្រងស្ថានីយផ្ទេរនិងទីលានទុកដាក់សំរាម សំណល់រឹង
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2023
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក ៦០
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ភ្នំពេញ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 3