លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ៦៣៧១ សហវ.លស.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 19/06/2023 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន សហគ្រាស អេង គីមសួរ ខនស្ត្រាក់សិន

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តព្រៃវែង
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2023
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក៦១
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាសាធារណៈ
ការដេញថ្លៃ ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ព្រៃវែង កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 2