លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១០០៩២ សហវ-អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 03/12/2020 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន​ អ៊ឹង ស៊ឹម ស៊ា ខនស្រ្តាក់សិន

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2021
ប្រភពថវិកា ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
មាតិកាថវិកា ជំពូក២១
ប្រភេទលទ្ធកម្ម សំណង់
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង ពោធិ៍សាត់ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 108